Naša farnosť

„Farnosť je určité spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi.“ (kánon 515, § 1, Kódexu kánonického práva)

423323_article_photo_0zsmzsr0_900xNaša farnosť je veľmi mladá, ale počtom najväčšia farnosť v Bratislave-Petržalke. Rímkokatolícka farnosť Svätej rodiny vznikla 1. júla 1995. V súčasnosti je zverená kňazom z Komunity Oratória svätého Filipa Nériho, o. Juraj Vittek a o. Andrej Šottník.

Významným medzníkom v živote farnosti bola návšteva svätého Jána Pavla II., ktorý na priestranstve pred vtedy ešte nedokončeným kostolom slávil dňa 14. septembra 2003 pamätnú svätú omšu spojenú s blahorečením biskupa Vasiľa Hopku a sestry Zdenky Schelingovej. Dňa 2. júla 2005 bol náš chrám konsekrovaný. Z našej farnosti sa pravidelne vysielajú aj rozhlasové sväté omše.

30. septembra 2017 sa uskutočnilo v našej farnosti ďalšie blahorečenie. Kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, v mene pápeža Františka vyhlásil na priestranstve pri našom kostole Svätej rodiny za blahoslaveného saleziánskeho kňaza, mučeníka za povolania, dona Titusa Zemana.